Info ifa

Vaya al Contenido

Menu Principal

Odún de Ifa

Ayuda

Ika

Irete

Irosun

Iwori

Obara

Ocana

Odi

Ofun

Ogbe

ika-irete

irete-ika

iroso-irete

iwori-ika

obara-ika

ocana-ika

odi-ika

ofun-ika

ogbe-ika

ika-iroso

irete-iroso

iroso-iwori

iwori-irete

obara-irete

ocana-irete

odi-irete

ofun-irete

ogbe-irete

ika-iwori

irete-iwori

iroso-meji

iwori-iroso

obara-iroso

ocana-iroso

odi-iroso

ofun-iroso

ogbe-iroso

ika-meji

irete-meji

iroso-obara

iwori-meji

obara-iwori

ocana-iwori

odi-iwori

ofun-iwori

ogbe-iwori

ika-obara

irete-obara

iroso-ocana

iwori-obara

obara-meji

ocana-meji

odi-meji

ofun-miji

ogbe-meji

ika-ocana

irete-ocana

iroso-odi

iwori-ocana

obara-ocana

ocana-obara

odi-obara

ofun-ocano

ogbe-obara

ika-odi

irete-odi

iroso-ofun

iwori-odi

obara-odi

ocana-odi

odi-ocana

ofun-odi

ogbe-ocana

ika-ofun

irete-ofun

iroso-ogbe

iwori-ofun

obara-ofun

ocana-ofun

odi-ofun

ofun-ogbe

ogbe-odi

ika-ogbe

irete-ogbe

iroso-ogunda

iwori-ogbe

obara-ogbe

ocana-ogbe

odi-ogbe

ofun-ogunda

ogbe-ofun

ika-ogunda

irete-ogunda

iroso-ojuani

iwori-ogunda

obara-ogunda

ocana-ogunda

odi-ogunda

ofun-ojuani

ogbe-ogunda

ika-ojuani

irete-ojuani

iroso-osa

iwori-ojuani

obara-ojuani

ocana-ojuani

odi-ojuani

ofun-osa

ogbe-ojuani

ika-osa

irete-osa

iroso-ose

iwori-osa

obara-osa

ocana-osa

odi-osa

ofun-ose

ogbe-osa

ika-ose

irete-ose

iroso-otrupon

iwori-ose

obara-ose

ocana-ose

odi-ose

ofun-otrupon

ogbe-ose

ika-otrupon

irete-otrupon

iroso-otura

iwori-otrupon

obara-otrupon

ocana-otupon

odi-otrupon

ofun-otura

ogbe-otrupon

ika-otura

irete-otura

iroso-oyekun

iwori-otura

obara-otura

ocana-otura

odi-otura

ofun-oyekun

ogbe-otura

ika-oyekun

irete-oyekun

iroso-ika

iwori-oyekun

obara-oyekun

ocana-oyekun

odi-oyekun

ofu-obara

ogbe-yeku

Regreso al contenido | Regreso al menu principal